Untitled Document

Tvättkort


Tvättkortet är gratis att skaffa och ger dig 10 kr rabatt på tvättprogrammen Stora Plus och Stora och 5 % rabatt på vår självtvätt-anläggning i Västerås.

Du kan ha flera kort knutna till samma konto. En specificerad samlingsfaktura, inkl. vilket kort som gjort köpet och klockslaget för tvätten, skickas månadsvis. Ingen faktureringsavgift tillkommer. Fullständiga villkor anges nedan.

Klicka här för ansökningsblankett.Abonnemang

Ett abonnemang hos D&D Biltvättar är perfekt för dig som tvättar regelbundet.

Abonnemanget innebär att du på ditt Tvättkort förbinder dig att köpa tvättprogrammet Stora Plus en gång i månaden under ett års tid men betalar då endast 109:-. Normalpris utan Tvättkort är 159:-.

Ett abonnemang gäller en tvätt per månad men flera abonnemang kan kopplas till ett och samma Tvättkort.

Övriga köp görs till samma pris som vanligt Tvättkort.

Viktigt att notera är att tvätten debiteras oavsett om den utnyttjas eller ej och en outnyttjad tvätt sparas inte till senare. Tvätten ska utnyttjas under perioden 16:e och 15:e månaden efter, exempelvis 16:e januari till 15:e februari.

Exempel 1:

Per skaffar ett Tvättkort inkl. Abonnemang och tvättar 1 gång (Stora+) under januari. Totalt fakturabelopp inkl. moms = 109 kr.

Exempel 2:

Mia skaffar ett Tvättkort inkl. Abonnemang och tvättar 2 gånger (2 x Stora+) under januari. Totalt fakturabelopp = 258 kr (109 kr + 149 kr)

Exempel 3:

Kent skaffar ett Tvättkort inkl. 2 st. Abonnemang och tvättar 2 gånger (2xStora+) under januari. Totalt fakturabelopp = 218 kr

Exempel 4:

Björn skaffar ett Tvättkort inkl. Abonnemang men tvättar inte under (t.ex.) januari. Totalt fakturabelopp för januari inkl. moms = 109 kr.


Abonnemanget löper med 1 månads uppsägningstid efter avtalsperioden 12 månader.

Ingen faktureringsavgift tillkommer. Fullständiga abonnemangsvillkor anges nedan.

Klicka här för ansökningsblankett.


Vid frågor

Har du frågor om Tvättkort eller Abonnemang? Kontakta oss på 013-100810 eller info@ddbiltvattar.se med dina frågor och kontaktuppgifter.


Allmänna villkor för D&D Tvättkort utfärdade av D&D Biltvättar AB

Kortutgivare: D&D Biltvättar AB

Kreditgivare: D&D Biltvättar AB

Kontohållare: D&D Biltvättar AB

Kontohavare: Den som efter ansökan beviljats konto till vilket kundkort är knutet.

Kortinnehavaren: Den för vilken ett kundkort har utfärdats.

Kundkort: Av D&D Biltvättar AB utfärdat Tvättkort.

Konsument: En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.


1. Giltighet och användning

1.1 Kundkortet är D&D Biltvättar AB:s (nedan D&D) egendom och D&D äger rätt att byta ut det vid tidpunkt som bolaget bestämmer. Kundkortet är knutet till en kontokredit och gäller för inköp av tvättjänster på D&Ds samtliga anläggningar. Kontokrediten begränsas till 600 kr för privatpersoner såvida inte D&D kontaktas för ökad kredit. Kundkortet gäller i förening med kod (PIN-kod), varvid användning av kundkortet i förening med PIN-koden anses som en kvittens av genomfört köp och godkännande av att till kundkortet knuten kontokredit belastas. Avtalet o kundkort gäller tills vidare enligt gällande prislista som meddelas på anläggning och bolagets hemsida. Avtalet upphör att gälla en månad efter det att kontohavaren eller D&D sagt upp detsamma. Kontohavaren som vill säga upp avtalet ska göra det skriftligt till D&D Biltvättar AB, Box 1155, 581 11 Linköping eller via e-post till info@ddbiltvattar.se. Om D&D vill säga upp avtalet, sker det skriftligen till den av kontohavaren till D&D senast meddelade adressen.

1.2 Abonnemang som tecknas till kundkort löper med 12 månaders abonnemangstid och 1 månads uppsägningstid, till rådande priser. Uppsägningstiden 1 månad gäller från utgången av innevarande faktureringsperiod när uppsägningen görs. Exempel: Om abonnemanget sägs upp 1:a januari så gäller uppsägningstiden från 16:e januari och sista fakturan blir således den för perioden 16/1-15/2. Priserna kan komma att justeras under abonnemangstiden. Uppsägning av abonnemang meddelas till D&D enligt p. 1.1. I övrigt gäller samma villkor som för vanligt tvättkort.

2. Ansökan om kundkort

2.1 Ansökan om kundkort görs skriftligen hos D&D i enlighet med av D&D från tid till annan föreskriven ansökan om kundkort. Vid ansökan om kundkort samt vid utfärdande av extrakort väljer kortinnehavaren en PIN-kod knuten till kundkortet. Skulle de lämnade uppgifterna visa sig vara felaktiga har D&D rätt att säga upp avtalet till omdedelbart upphärande och återkalla utgivna kundkort. Den sökande som undertecknat kontoansökan anses som kontohavare enligt desssa villkor ansvarig för samtliga kort utfärdade vid ansökan.

2.2 Kundkort beviljas efter en kreditprövning. D&D förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökan.

2.3 För konsument gäller dessutom följande beträffande ansökan om kundkort. Konsument har rätt att frånträda avtal om kundkort som ingåtts på distans genom att till D&D lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Kundkortet klippt itu ska ska då genast återsändas till D&D och rätten att belasta till kundkortet knuten kontokredit upphör.

3. Uppgiftslämnande till register

3.1 Kredit som beviljas kan komma att rapporteras av D&D till kreditregister liksom uppgift om bristande betalning, att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar eller liknande missbruk av kundkortet.

4. Handhavande av kundkort och PIN-kod

Kundkort är en värdehandling och ska förvaras på betryggande sätt. Kontohavaren är skyldig att skydda PIN-koden, att vid vetskap om att kundkortet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till D&D och i övrigt följa dessa villkor för användnade av kundkortet.

5. Anmälan om förlorat kundkort, adressändring m.m.

5.1 Anmälan om förlorat kundkort, namn- eller adressändring eller annat rörande kundkort, ska snarast meddelas till D&D Biltvättar AB via info@ddbiltvattar.se alt. Box 1155, 581 11 Linköping. Juridiska personer ska omedelbart underrätta D&D om ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse rörande kontohavaren.

6. Ansvar för extrakort

6.1 Kontohavarens ansvar enligt dessa villkor omfattar samtliga till kontot knutna och utfärdade kundkort.

7. Betalningsansvar

7.1 Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga köp som verkställs med till kontot knutna kundkort.

7.2 Kontohavaren ansvarar dock inte för något belopp som har belastat kontot genom användande av visst kundkort efter det att kontohavaren har anmält till D&D enligt p. 5.1 att kundkortet är förlorat och ska spärras, såvida inte kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till att en obehörig transaktion har kunnat genomföras.

7.3 Kontohavaren svarar dock för hela beloppet om han eller hon inte underrättar D&D, utan onödigt dröjsmål efter att denne har fått vetskap om den obehöriga transaktionen.

7.4 För konsument gäller utöver vad som föreskrivs i p. 7.1-7.3 följande:
i) Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att kontohavaren har underlåtit att skydda PIN-koden, ansvarar kontohavaren för beloppet, dock högst med det belopp som följer av lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.
ii) Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt p. 4.1 åsidosats genom grov oaktsamhet, ansvarar kontohavaraen för hela beloppet, dock högst med det belopp som följer av lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Har kontohavaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar han eller hon dock för hela beloppet.

8. Faktura

8.1 Fakturering sker en gång per månad. Betalningen ska vara D&D tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Förfallodagen är 13-16 dagar efter fakturans brytdag den 15:e varje månad. Vid försenad betalning äger D&D rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med dessa villkor samt påföra påminnelse- och kravavgifter samt inkassokostnader enligt lag. Dröjsmålsräntan är f.n. 2% per månad. D&D tillämpar kronavrundning enligt följande regler: 01-49 öre avrundas nedåt till helt krontal, 50-99 öre avrundas uppåt till helt krontal. D&D äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta kontohavarens godkännande.

9. Autogiro

9.1 Vid betalning med autogiro medger betalaren att uttag görs från angivet konto till D&D. Uttag görs på fakturans förfallodag, eller, om denna är en lördag eller helgdag, på närmast därpå följande vardag. Bankgirot är inte skyldigt att pröva behörigheten av gjorda uttag. Redovisning över gjorda uttag får kontohavaren på kontoutdrag från banken. Betalaren förbinder sig gentemot betalningsmottagaren och Bankgirot att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen.

9.2 Vid försummelse förbinder sig betalaren att på uppkommande skuldsaldo utge ränta och avgifter m.m. enligt p. 8. Som förutsättning för medgivande gäller att betalnings-mottagaren svarar för riktigheten av betalningar och vid anfordran återbetalar vad som på grund av misstag eller felaktigt kan ha överförts från betalarens konto. Uttag från konto får endast göras om betalningsmottagaren senast sju dagar före förfallodagen underrättat betalaren om betalningens belopp och förfallodag. Om betalaren ej medger uttaget ska denne omedelbart och senast fem bankdagar före förfallodagen underrätta sin bank. Kontohavarens medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senaste fem dagar efter det att medgivandet återkallats. Om kontohavaren vill återkalla ett medgivande gör det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligen till banken.

10. Uppsägning av avtal i förtid m.m.

10.1 D&D har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva kundkortet och spärra det för ytterligare inköp om kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot D&D och/eller vid befarad betalningsoförmåga hos kontohavaren. D&D har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller spärra kundkort vid missbruk eller annan otillbörlig användning. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. D&D har vidare rätt att sätta och ändra ev. kreditgräns för kundkortets användning utan föregående meddelande till kontohavaren.

10.2 För konsument gäller istället för vad som förskrivs i p. 10.1 följande. D&D har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva kundkortet och spärra det för ytterligare inköp om det står klart att konsumenten kommer att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på något annat sätt att undandra sig att betala sin skuld. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. D&D har vidare rätt att i mindre mån sätta och justera ev. kreditgräns utan föregående meddelande till kontohavaren.

11. Force Majeur och ansvarsbegränsning

11.1 D&D ska inte vara ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om D&D själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skador som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av D&D endast i den mån skada orsakas av att D&D har varit oaktsam. D&D ansvarar inte för fel på kortutrustning, kommunikationsutrustning eller förändring av D&D egna inköpsställen. D&D svarar inte heller för indirekta skador eller följdskador till annan skada, såvida annat inte följer av tvingande lag. Svensk lag ska tillämpas på dess villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol enligt rättegångsbalkens regler.

12. Väder

12.1 D&D kan komma att hålla stängt vid hårt väder, definierat bland annat som temperaturer under -20 grader celsius. Denna nivå kan även komma att ändras utan att kontohavaren meddelas. D&D ska i bästa mån söka kompensera kontohaveren för förlorad tid pga. väldigt långa perioder med hårt väder men har inget ansvar för att göra detta.

13. Förändring av villkor och personuppgiftsbehandling m.m.

13.1 Dessa allmänna villkor gäller tills det att D&D meddelar annat. D&D äger rätt att meddela ändring genom att skriftligen meddelande tillsänds kontohavaren i t.ex. faktura och kontohavaren anses godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av kundkortet. Kontohavaren/kortinnehavaren är införstådd med och samtycker till D&Ds behandling av personuppgifter, inklusive personnummer. Behandlingen omfattar uppgifter om kortinnehavaren och kortinnehavarens inköp vilka registeras som under lag för inköps- fakturerings-- och reskontrabehandling samt personligt anpassade kundförmåner. Kortinnehavaren är införstådd med att kortinnehavaren automatiskt kommer att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger D&D rätt att för detta syfte disponera uppgifter om kortinnehavarens förvärv av tjänster. Kortinnehavaren medger att D&D på automatisk väg äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Frågor om användningen av personuppgifter besvaras av D&D, som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Konto- eller kortinnehavare som vill att uppgifter rättas eller raderas kan vända sig till D&D. Vid marknadsföringen av kundkort har D&D följt svensk lag om markandsföring. Klagomål kan lämnas till D&D och behandlas i syfte att få till stånd en lösning i samförstånd. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska språket. Kommunikation i anledning av avtalet sker på svenska språket.

D&D Biltvättar AB.

Org. nr: 556833-6076

Postadress: Box 1155, 581 11 Linköping

Telefon: 013-100773

E-post: info@ddbiltvattar.se

D&D Biltvättar AB:s huvudsakliga verksamhet är att driva anläggningar för automatisk rengöring av fordon.DD Logo
DD Logo